OBCHODNÍ PODMÍNKY Spokojení zdravotníci, z. s.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti vzdělávání a zvyšování spokojenosti zdravotníků Spokojení zdravotníci, z. s. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky, budoucími čestnými a kolektivními členy spolku (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je nezisková organizace Spokojení zdravotníci, z. s. se sídlem Cyrilská 508/7, Trnitá, Brno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s  IČ  13952986 a není registrovaným plátcem DPH, zabývající se zvyšováním vzdělanosti v nemedicínských oborech. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk nebo organizace, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě služeb nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Ochrana osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem. Pro účel nabídky služeb slouží internetová platforma, která je provozován na webové adrese www.spokojenizdravotnici.cz a www.spokojenyzdravotnik.cz tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje členství ve Spolku s doplňky, jako jsou kurzy, video lekce, audionahrávky, e-booky, za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního členství a související služby v internetové nabídce.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání členství a související služby, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i pomocí emailové adresy, telefonicky či osobně.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky pomocí faktury.  Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení služby.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 3.  
 • E-mail s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Spokojení zdravotníci, z. s. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za službu a členství na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
 • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že služba při převzetí
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu služby
  • se služba hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá;
  • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že služba má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má služba při převzetí Kupujícím.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na odstoupení od smlouvy.
 5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícíhoprostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu spokojenizdravotnici@gmail.com
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí služby Kupujícím.
 4. Ke každému členství a související službě je přikládán prodejní doklad .Převzetím služby zákazník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami.
 5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
  • neodborným zacházením nebo obsluhou
 6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 1. Informace o členství a související službě nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného členství a služeb bez DPH.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané členství a služby je možné zaplatit dle členství buď:
  • Platbou pomocí platební karty nebo
  • Platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 2. Služba zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Po zaplacení objednávky je Kupujícímu doručen pomocí elektronické komunikace přístup ke službě a členství v rámci neziskové organizace dle jeho preferencí a výběru. Členství a služba se poskytuje na dobu maximálně jednoho roku od registrace.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.1.2022.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.