Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.spokojenizdravotnici.cz  www.spokojenyzdravotnik.cz

Vážení zdravotníci

Pro využívání našich stránek, na maximum,  (dále jen “web”),  Vám chceme připomenout základní zásady, především ke zpracování Vašich osobních údajů a které návštěvou našeho webu berete na vědomí v následujícím znění.

I.

Úvodní informace

1. Spokojení zdravotníci, z. s., IČ:13952986 , se sídlem Cyrilská 508/7, Brno je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “správce”).

2. Jakožto správce osobních údajů můžete správce kontaktovat takto:

elektronicky prostřednictvím e-mailu: spokojenizdravotnici@gmail.com

3. Správce zpracovává Vaše údaje, které jste mu poskytli nebo které získal při Vaší návštěvě webu.

4. Tyto zásady zpracování osobních údajů stanoví typy osobních údajů, které se shromažďují, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje správce shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.

II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Osobními údaji, které web zpracovává, se rozumí:

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu za účelem přihlášení k odběru newsletteru – e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu při uzavření darovací smlouvy prostřednictvím projektu darujme.cz – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (je-li vyplněno), adresa bydliště, datum narození, výše a frekvence daru, způsob platby daru,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl kontaktovat správce prostřednictvím kontaktního formuláře na webu – jméno a příjmení, e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu zajímajícího se o připojení k týmu správce v rámci členství Spokojení zdravotníci – jméno a příjmení, e-mail, telefonický kontakt

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

v souladu s nařízením GDPR plnění darovací smlouvy uzavírané mezi Vámi a Správcem, a tedy naplnění smluvního vztahu (vč. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, zpracování daru v rámci účetní a daňové agendy, zaslání informací o využití daru, zaslání poděkování za dar),

v souladu s nařízením GDPR oprávněný zájem správce na vyřízení vzkazů obdržených prostřednictvím kontaktního formuláře a na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu, vytváření statistik pro marketingové účely a zpracování informací týkajících se návštěvnosti webu pro interní a marketingové potřeby, to vše ve snaze porozumět chování návštěvníků našeho webu a jejich potřebám a představit jim v co nejširší míře projekty Spokojených zdravotníků.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (kupř. přihlášení se k odběru newsletteru, kontaktování správce prostřednictvím kontaktního formuláře za účelem připojení se k týmu, stát se členem); tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce je:

naplnění smluvního vztahu na základě darovací smlouvy a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu; při uzavření darovací smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému splnění smlouvy – bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany správce ji splnit.

vedení evidence dárců, a to i pro účetní a daňové účely,

vedení evidence odběratelů newsletteru a správa databáze,

vedení evidence zájemců o připojení se k týmu, o členství a správa databáze,

vedení evidence osob kontaktujících správce prostřednictvím kontaktního formuláře a vyřízení jejich vzkazů,

zvýšení bezpečnosti webu, zlepšení kvality služeb a projektů správce

výkon marketingových aktivit ze strany správce(např. zobrazování reklam, marketing, provádění analýz, zasílání obchodních sdělení, newsletteru či dalších aktivit)

4. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Ukládání některých souborů cookies nejprve musíte odsouhlasit a teprve poté je můžeme začít používat. Odsouhlasením používání cookies na webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie, jejímž cílem je zlepšit Váš zážitek z návštěvy webu, jelikož soubory cookies pomáhají zlepšovat práci webových stránek a pochopit způsob jejich používání. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout či odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies či si nastavit oznámení nového umístění cookies na Váš počítač. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebudete moci plně využívat webové stránky správce. Správce využívá dvě kategorie cookies, a to funkční a marketingové. Funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují Vám pohyb na webu. Používání funkčních cookies nám umožňuje oprávněný zájem, avšak o jejich užití jste vždy informováni. Marketingové cookies využívané pro personalizaci je třeba vždy odsouhlasit.

III.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce jakožto správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správce a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu,

do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže.

IV.

Příjemci osobních údajů – subdodavatelé správce

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž správce osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však správce sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch správce. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

osoby podílející se procesu zpracování darovací smlouvy (kupř. účetní a daňový poradce, poskytovatel platebních a bankovních služeb, portál darujme.cz aj.),

osoby zajišťující provoz webu a poskytující další služby s tím spojené, osoby podílející se na individualizaci obsahu webu,  spojené s účtováním služeb,

osoby zajišťující marketingové služby.

2. Správce upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) – např. službě Mailchimp, Ecomail, Smartemailing. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

V.

Vaše práva

1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR – pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás správce má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,

právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR – používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má správce, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR – je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a správce nemá další důvod je používat) aj.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání správce zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem správce a pokud převáží Váš zájem, pak správce na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě správce přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Současně, ač správce vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

VI.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.

2. Správce přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy. Komunikace mezi Vámi a správcem v prostředí webu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Návštěvou webu berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které v plném rozsahu přijímáte.

2.Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude vždy uvedena na webu.

4. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.1. 2022